Тествайте 10 смарт телевизора Philips и ги спечелете

Няма коментари

Краен срок - 23 юли 2017

Кандидатствай във втората Национална програма за тестване на Philips TV и един телевизор Philips може да бъде твой.

Ако бъдеш одобрен, ще ти изпратим един от нашите модели.

След това ще имаш време да му направиш видео ревю. Ако изпълниш всичко това, Philips телевизорът остава за теб.

Кандидатстване за Програмата

Всеки, който желае да участва в Програмата, трябва да се регистрира на www.testvai.tv и надлежно да попълни всички задължителни полета във формуляра за кандидатстване, като заедно с регистрацията изпрати мотивационно писмо и по желание самостоятелно заснето видео, в което кандидатът прави свое представяне (видео визитка).

Лични данни, които е необходимо да бъдат предоставени при регистрация за  целите на кандидатстването за Програмата са:

-      име и фамилия;
-      населено място (по местоживеене);
-      мобилен телефонен номер за контакт;
-      и-мейл адрес за контакт.

Мотивационното писмо и видео визитката няма да бъдат публично достъпни, а ще се използват единствено и само за целите на оценяването и подбора на участниците в Програмата от страна на журито, определено по-долу.

Мотивационното писмо следва да е на български език, в посочената на уебсайта форма и в свободен текст до 400 символа.

Видео визитката следва да е на български език, като кандидатът разполагат с творческа свобода как да оформи своята видео визитка по свой избор, в това число от гледна точка на нейното съдържание и продължителност. Препоръчителната продължителност на видео визитката е до 1 минута.  Кандидатите разбират, че носят отговорност за евентуални (имуществени и/или неимуществени) вреди, които могат да възникнат във връзка със съдържанието на изпратената видео визитка, в това число при преглеждането ѝ от страна на членовете на журито.

Кандидатите не могат да правят повече от една регистрация за участие.

Измежду всички, надлежно кандидатствали на www.testvai.tv в периода, посочен в настоящите Официални правила, ще бъдат подбрани 10 (десет) участници в Програмата.

Подборът на участниците в Програмата се осъществява от жури в състав Никола Балов (Експерт Технологии), Георги Михайлов (Управител TP Vision Representative Office in Bulgaria) и Еми Кирилова (Технологичен журналист) на основата на мотивационното писмо и видео визитката, предоставени от кандидатите при регистрация.

Избраните да участват в Програмата ще бъдат обявени на 31.07.2017 на testvai.tv

За целите на по-нататъшно участието в Програмата подбраните участници следва да подпишат договор с Възложителя, който урежда отношенията, свързани със задълженията и отговорностите на всеки участник в Програмата, създаването на две видео ревюта от страна на участника, преотстъпването на правата върху тези видео ревюта, изискванията към съдържанието на видео ревютата, получаването в собственост на съответния телевизор и др.

В случай че някой от участниците откаже да подпишат такъв договор, той губи право на по-нататъшно участие в Програмата.

След подписването на договор на всеки участник ще бъде изпратен един брой телевизор „Phillips” за тестване от моделите, посочени в Раздел V по-долу. Моделът телевизор, който се изпраща на всеки отделен участник, се избира от Възложителя.

Телевизорът ще бъде изпратен по куриери до съответния участник за сметка на Възложителя от едно от следните две лица: Техномикс ООД, София, бул. Мадрид 47, BG130444485 и Солитрон България ООД, Сoфия, ул. Бисер 7, BG202990290.

Основните задължения на всеки участник са:

-      да предостави валиден адрес на територията на България, на който да му бъде изпратен избрания от Възложителя модел телевизор „Phillips”;

-      да тества функциите на телевизора спрямо предварително зададен списък;

-      да създаде две кратки видео ревюта с приблизителна продължителност на всяко от тях между 1 и 2 минути, в които участникът разглежда функциите и дава оценка за всяка от тях и във връзка с които ще получи подробни инструкции и допълнителни материали;

-      да качи видео ревютата на www.testvai.tv в рамките на най-много 10 (десет) дни от датата на получаването на телевизора за тестване за преглед и одобрение от страна на Възложителя;

-      да преотстъпи съответните права върху видео ревютата на Възложителя за използване в избрани от Възложителя канали;.

-      да оцени функциите на получения модел телевизор във формата за оценка на www.testvai.tv;

-      да пази получения телевизор от повреждане или погиване преди получаването на правото на собственост върху него;

-      да върне на Възложителя телевизора за собствена сметка в случай на нарушение на Официалните правила или на неизпълнение на договора с Възложителя.

Задълженията и отговорностите на всеки участник ще бъдат подробно конкретизирани в договора с Възложителя.

Всеки от Участниците е информиран, че за успешното си участието в Програмата ще получи предметна награда от Възложителя под формата на тествания модел телевизор Philips, като така получената предметна награда се явява облагаем (непаричен) доход за участника в Програмата по смисъла на чл.35, т. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка участниците, получили телевизор Philips като част от Програмата за тестване, са задължени да декларират получения доход в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2018г и в същия срок да платят дължимия данък. Отговорността за неподаване на декларация и неплащане на данък ще се носи лично от участника.  Полученият непаричен доход се остойностява в български лева по пазарна цена към дата на придобиването му.

В рамките на 10 (десет) дни след обявяването на одобрените участници Възложителят се задължава да изпрати на всеки одобрен участник един брой телевизор „Phillips” от модел по избор на Възложителя от посочените в Раздел V.

В рамките на Програмата ще бъдат тествани десет телевизора „Phillips” от следните модели:

49PUS7502

49PUS6482

43PUS6412

43PUS6262

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар