Краен срок - 23 юли 2020

Участието на лицата е безплатно и не е обвързано със закупуването на продукти. Всеки Участник има правото да участва в Кампанията еднократно.

Механизмът за участие в Играта е както следва:

Стъпка 1: Споделете какъв е вашият кафе ритуал като отговорите на четири кратки въпроса на промо страницата на https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/;
Стъпка 2: Регистрирайте се за участие в Играта като въведете:

    Своето име и фамилия;
    Имейл за потвърждение на регистрацията и телефон за контакт във връзка с Играта;
    Адрес при доставка на спечелена подаръчна кутия;
    Рождена дата с оглед възрастовото ограничение на Участниците.

Стъпка 3: Потвърдите (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че сте съгласен с Общите Условия на Играта и че отговаряте на изискванията на Организатора за участие в Играта. На Участниците е предоставена възможност да се абонират за получаването на персонализирани маркетинг съобщения от страна на Организатора, като чрез тях последният предоставя информация относно нови продукти, промоции, акции, игри и други.

При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (една) от 200 (двеста) подаръчни кутии Espresso. Всяка подаръчна кутия Espresso съдържа следните кафе продукти и аксесоари с марката “Tchibo”:

    1 x Tchibo Espresso Milano мляно кафе 250 г.;
    1 x Tchibo Espresso Sicilia мляно кафе 250 г.;
    2 x стъклени чаши Tchibo Caffee Crema;
    1 x каничка за мляко Tchibo;
    1 x мерителна лъжичка Tchibo;
    1 x метална кутия за кафе Tchibo Black Edition.

Кафе аксесоарите, използвани върху маркетинг и рекламните материали на Кампанията, са илюстративни и може да се различават от реално получените при печалба.

Наградите – част от Кампанията, са общо 200 подаръчни Espresso кутии.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Тегленето на печелившите Участници и обявяването им ще се осъществява на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/.

Всички награди се теглят чрез специално разработен за нуждите на Кампанията софтуер на случаен (томболен) принцип със съдействието на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД и в присъствието на нотариус на 24-ти юли 2020 година. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Списък с имената на печелившите Участници ще бъде публикуван под регистрационната форма за Играта на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/ в деня на тегленето. В допълнение, всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез телефонно обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация или пълната им липса.

Свързването с печелившите Участници с цел уведомяване за печалбата се осъществява от представител на Организатора на Кампанията – рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД, в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. По време на телефонния разговор с рекламната агенция следва да се потвърдят детайлите за доставка на спечелената награда – адрес за доставка, телефон, три имена, както и да се координира изпращането на подаръчната кутия.

Срокът за свързване с всеки печеливш Участник от страна на „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД е 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. Ако представителят на Организатора не успее да се свърже с печеливш Участник в съответния срок на предоставения от последния телефонен номер за връзка, се счита, че Участникът се е отказал от наградата си.  В  този случай, подаръчната кутия може да се използва от Организатора по негова преценка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след свързването от страна на  „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД с Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомително прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора по негова преценка. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност за потвърждение на печелившите.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването.

ЛИНК за участие

Спечелете 200 подаръчни Espresso кутии от Tchibo


Краен срок - 16 август 2020

В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “EMEKA“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукт с търговска марка „EMEKA“ от търговски обект на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта - emekagame.bg, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта); в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! - на касовия бон следва да е видно, че е закупен продукт с търговска марка „EMEKA“); г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на emekagame.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Играта са:
6.1.1. Общо 50 броя Gift карти, всяка от които заредена със сумата от 100 лв.

NB! Gift картите представляват предплатени от Организатора, непрезареждаеми карти, които могат да бъдат използвани навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard.

Общо 100 броя плажни кърпи, брандирани с „Емечо“.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта търговска марка „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън страната.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 17.08.2020г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 50 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 6.2.4. петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.2.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: emekagame.bg Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 6.2.4., ще се извърши до 28.08.2020г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6.1, то Изпълнителят ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в срока по т. 6.2.4., ще бъдат обявени до 08.09.2020г. на интернет страницата на Играта: emekagame.bg

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. Необходимо е печелившият участник да представи на служителя на куриерската фирма касовият бон, с който е спечелил наградата. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

ЛИНК за участие

Спечелете 50 Gift карти с по 100 лв. и 100 кърпи с Емечо


Краен срок - 31 август 2020

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

    2 бр. големи награди – проектори

    18 бр. седмични награди – брандирани тениски

Участниците следва да гласуват за един от селекция от два филма:

Наградата „Проектор” ще спечелят 2 /двама/ от участниците в играта, избрани чрез жребий измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. от един и същ потребителски профил.

Наградата „Брандирана тениска” ще спечелят 18 /осемнадесет/ от участниците в играта, които се избират при провеждане на жребий измежду всички гласували в уебсайта на седмична база.

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.

За участие в играта участникът използва своя личен Facebook профил или регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”.

Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;

Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, както и на уебсайта https://greatmonday.bg.

Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;

Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник в 21.00 часа.

Участието в играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.

За участие в играта е необходимо потребител с активен, реален личен профил във Facebook или потребител със съответната регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg, да посети Facebook страницата на KINO NOVA или специално създадения микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.

- На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички участвали, които ще спечелят награда - тениска.

- В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират двама победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. от един и същ потребителски профил.

Играта се провежда в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г., като участниците имат право чрез един и същ потребителски профил във Facebook или регистрация чрез и-мейл адрес да гласуват за филм във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичния победител всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.

С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. участникът приема безусловно настоящите Правила за участие в Играта и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил във Facebook, както и данните за участие: име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, телефон за връзка.

Спечелилите участници следва да се свържат с Организатора с лично съобщение във Facebook, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата в срок от 3 /три/ дни от обявяването на имената им. В случай че спечелилите Участници не се свържат с Организатора в предоставения им за това срок от 3 /три/ дни и не са посочили телефон за връзка, то поради невъзможност за свързване със съответния победител, наградите се дават на следващите Участници, изтеглени чрез жребий.

    /1/ Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл и телефонен номер

/2/ Ако Участник е избран за победител на една от 18 /осемнадесетте/ броя седмични награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда.

/3/ Ако Участник е избран за победител на една от 2 /двете/ големи награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда, както и своето ЕГН, за да подпомогне Организатора да изпълни законовото си задължение да декларира раздадените от негова страна награди, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица и останалото приложимо българско законодателство. Ако Участник откаже да предостави своето ЕГН, то Организаторът избира друг победител, отново чрез жребий.

ЛИНК за участие

Спечелете проектори и брандирани тениски от KINO NOVA


Краен срок - 30 септември 2020

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ТОМБОЛАТА?

1.    Вземете безплатната EasyPay карта на някоя от касите посочени на този линк

2. Заявете желанието си да получавате пенсия по Вашата EasyPay карта. Вече участвате в томболата за удвояване на пенсия!

3. На същата каса можете да активирате и проследяване на сметката си във Viber.
Така ще имате възможност да играете за още хиляди парични награди при стартиране на играта "Колелото на печалбите".

Участник в Томболата може да бъде всяко физическо лице, придобило и упражнило правото си на пенсия, съобразно приложимото законодателство, което отговаря едновременно на следните условия:
1. физическото лице получава полагащата му се пенсия по платежна сметка, обслужвана и водена от „Изипей“ АД – за да вземе участие в томболата, лицето следва да има реално получена пенсия по сметката си в „Изипей“ АД.
2. физическото лице притежава издадена платежна карта на „Изипей“ АД към сметката си по т.5.1.1.

Всяко физическо лице, придобило и упражнило правото си на пенсия, може да заяви желанието си ежемесечно да получава полагащата му се пенсия чрез паричен превод от НОИ по негова лична платежна сметка в „Изипей“ АД. Заявлението по предходното изречение може да се подаде директно на каса от мрежата на Организатора. За нови клиенти на „Изипей“ АД при подаване на заявление по смисъла на предходното изречение „Изипей“ АД открива на лицето и платежна сметка с IBAN, по която да получава пенсията си.

Всяко, желаещо да участва в Томболата лице, следва да притежава и издадена от „Изипей АД платежна карта. За нови клиенти, издаването на платежна карта от „Изипей“ АД се заявява заедно с подаване на заявлението по т. 5.2 във всеки от офисите на „Изипей“ АД, включен в списъка, публикуван на адрес: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list_ezp.

ВАЖНО! Ако вече сте клиент на “Изипей” АД, придобили сте право на пенсия и притежавате платежна сметка с IBAN от “Изипей” АД, но нямате издадена Изипей карта към сметката, моля свържете се с Организатора на тел. 0700 20 787, за да получите точни инструкции какви действия следва да предприемете, за да получите Изипей карта и да се включите в тегленията
от Томболата.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Участието в Томболата се реализира в периода посочен в т. 3, както следва:

Всеки клиент, който е заявил получаването на пенсията си от НОИ по сметката си в „Изипей“ АД и притежава издадена към нея Изипей карта, автоматично бива регистриран за участие в томболата и придобива качеството „участник“. В случай че клиент, отговарящ на условията за участие по т. 5.1, не желае да участва в настоящата Томбола, той/тя следва да заяви своя отказ от участие на имейл адрес: office@easypay.bg.

Съществуващи клиенти по смисъла на т. 5.5 се регистрират за участие в Томболата, след като са се свързали с Организатора и са изпълнили предоставените им инструкции.

С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната от “Изипей“ АД Томбола.

Всеки регистриран участник по реда на т.6.1 или 6.2. участва във всички тегления на печеливши, които предстоят след датата на регистрацията му за участие по реда на т.6.1. Регистрацията за участие важи за целия срок на провеждане Томболата.

Всеки участник, за когото са налице условията по т. 5 и т. 6, участва в Томболата с уникалния 13 – цифрен номер на своята Изипей карта.

Томболата се провежда в три етапа – всеки етап с продължителност от един календарен месец, като печелившите участници ще бъдат изтегляни до 15-то число на следващия календарен месец, при спазване на реда по т. 7.

Всеки месец за срока на провеждане на Томболата по десет участника ще печелят парична награда, равняваща се на пълния размер на получаваната от тях пенсия по платежната им сметка в „Изипей“ АД.

Тегленето на десетте печеливши участници за всеки от трите календарни месеца, в които се провежда Томболата, ще се извършва до 15-то число на следващия календарен месец.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички уникални номера на карти на регистрирани участници в Томболата. Всяко теглене на наградите се извършва автоматично чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните номера на картите на Участниците и на случаен принцип ще бъдат избирани по 10 (десет) номера на карти.

Всяко теглене на печелившите номера на карти ще се излъчва на живо по БГ радио в сутрешното предаване “Стартер”, в присъствието на 3 (трима) служители на Организатора или посочени от него лица, които съблюдават за спазването на случайността на избора на изтеглените номера, като за всяко от тегленията на печеливши се съставя и Протокол.

Печелившите номера на карти ще бъдат обявени в три тегления - на 11.08.2020 г., на 14.09.2020 г. и на 12.10.2020 г. в ефира на БГ радио в сутрешното предаване “Стартер”. Краят на промоцията ще бъде на 31.10.2020 г., когато ще бъдат изплатени наградите на последните печеливши участници в играта.

В срок до 5 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници във всеки етап от Томболата, Организаторът ще се свързва с десетте печеливши за съответния месец на телефонните номера, които те са посочили при издаване на Изипей карта, за да ги уведоми за спечелената награда.

Печелившите участници получават наградите си по платежната си сметка в Изипей в срок до 10 работни дни след извършено теглене на печеливши по реда на т. 7.4, при условие че в посочения месец са получили по платежната си сметка превод на пенсията си от НОИ.

Последните 6 цифри от номерата на картите на печелившите участници, спечелили награда, ще бъдат публикувани на страницата на Организатора www.easypay.bg, на официалната Facebook страница на Организатора и във Viber.

Всеки участник може да получи информация дали е спечелил от Томболата и в собствените каси на Организатора, като се идентифицира с картата си и документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Спечелете двойна пенсия и още хиляди награди


Краен срок - 30 юли 2020

❗️❗️❗️ ИГРА
Стартира лятната ни кампания „Добави царевица!“. 🤩👩‍🍳😋🎁 Ето и отговорите на въпросите ни какво, как, защо: предизвикваме те да приготвиш най-вкусната лятна салата, като добавяш нови зеленчуци, за да спечелиш страхотни награди, разбира се! 🥳

Сподели под поста авторска снимка на твоята салата със супер сладка царевица и кратко описание на рецептата и може да спечелиш:

❗️❗️ дневни награди: 1 еко торбичка и специална селекция продукти Bonduelle
❗️❗️ седмични награди: 1 раница за пикник и специална селекция продукти Bonduelle
❗️❗️ голямата ни награда: 1 къмпинг сет от палатка, хамак, спален чувал и къмпинг чаша и специална селекция продукти Bonduelle


Играта стартира в 15:00 часа на 03.07.2020 и продължава до 23:59 часа на 30.07.2020 г. и ще бъде организирана и проведена онлайн на страницата на Bonduelle във Facebook www.facebook.com/bonduelle.bg.

Всяка седмица ще има отделна игра с отделни награди, а именно както следва:
1. Игра 1: 03 – 09 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
2. Игра 2: 10 – 16 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
3. Игра 3: 17 – 23 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
4. Игра 4: 24 – 30 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.

Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

За да участват в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под 1 от четирите поста във Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg, описани детайлно в т. 6.2., като под всеки от основните постове участниците трябва да оставят като коментар авторска снимка на приготвена от тях салата със съответния седмичен продукт и кратко описание на рецептата.

Постовете, които участват в Играта и под които участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. всеки четвъртък, за да участват в Играта, са както следва:
1. Пост 1, публикуван на 03 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 1: сладка царевица;
2. Пост 2, публикуван на 10 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 2: сладка царевица, грах и нарязана чушка;
3. Пост 3, публикуван на 17 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 3: сладка царевица, Чили чушка и червена чушка;
4. Пост 4, публикуван на 24 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 4: сладка царевица, зелени и черни маслини, червена чушка.

Седмичните Bonduelle продукти на фокус са разпределени в четирите седмици на националната потребителска кампания (03-30 юли 2020 г.) както следва:
1. Седмица 1, от 03 до 09 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Corn;
2. Седмица 2, от 10 до 16 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Mexico Mix;
3. Седмица 3, от 17 до 23 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Chilli Mix;
4. Седмица 4, от 24 до 30 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Mediterranean Mix.

Всяка седмица ще бъдат избирани по 7 победителя, които ще печелят по една от дневните награди: еко торбичка + комплект с избрани Bonduelle продукти с царевица, или общо двадесет и осем (28) броя еко торбички и комплекта с избрани Bonduelle продукти с царевица за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.).

Всяка седмица ще бъде избиран по 1 победител, който ще печели по една от седмичните награди: пикник раница и комплект с всички Bonduelle продукти с царевица, или общо четири (4) броя пикник раници  и комплекта с всички Bonduelle продукти с царевица за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.).

На 03 август 2020 г. ще бъде избран 1 победител, който ще спечели една голяма награда за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.): 1 къмпинг комплект, състоящ се от 1 палатка, 1 спален чувал, 1 хамак и 1 термосна чаша и комплект с всички Bonduelle продукти с царевица.

Дневните победители за всяка седмица, които ще печелят дневни награди в Играта за всяка седмица (7 победителя на седмица), ще бъдат избирани от всички участници, коментирали под съответния седмичен пост, на случаен принцип.

Големите победители за Играта (5 участника за периода на Играта) ще бъдат избирани от Сандра Алексиева – официалния шеф готвач на Bonduelle в социалните медии за 2020 г.

1. Сандра Алексиева ще избере 4 победителя (1 победител от седмица), които ще спечелят по 1 седмична награда.

2. Сандра Алексиева ще избере 1 победител (за периода 03-30 юли 2020 г.), който ще спечели 1 голяма награда.

За да участва в надпреварата за седмичните (4 пикник раници и 4 комплекта с всички Bonduelle продукти с царевица) и голямата награда (1 къмпинг комплект и 1 комплект с всички Bonduelle продукти с царевица), всеки участник трябва да отговаря на следните условия:
1. да публикува като коментар под съответния седмичен пост собствена авторска снимка и кратко описание на рецептата на салата, която е приготвил със седмичния продукт на фокус.
2. да публикува като коментар под съответния седмичен пост собствена авторска снимка и кратко описание на рецептата не по-късно от 23:59 ч. в съответния четвъртък (например, за Седмица 1, 03-09 юли 2020 г., крайният срок за публикуване на коментари е 23:59 ч. на 09 юли 2020 г.).
3. да публикува авторска снимка, направена от него/нея, на салата, приготвена със седмичния продукт, както е описано в т. 6.2.

Участник, който не е изпълнил едно и/или нито едно от условията в т. 6.7.2., няма да бъде взиман предвид при избора на участници за седмичните или големите награди.

Победителите трябва да изпратят лично съобщение с адресите си, на които да им бъдат доставени наградите.

Лице не може да участва през множество акаунти във Facebook.
Всеки участник може да спечели само една награда.

С публикуването на коментарите си по време на Играта (03-30 юли 2020 г.), участниците се съгласяват техният коментар да бъде включен в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

По време на Играта ще бъдат раздадени тридесет и три (33) награди, описани в т. 6.4. и 6.5., както следва:
28 (двадесет и осем) еко торбички и 28 комплекта с избрани Bonduelle продукти с царевица.
4 (четири) пикник раници и 4 (четири) комплекта с всички Bonduelle продукти с царевица.
1 (един) къмпинг комплект и 1 (един) комплект с всички Bonduelle продукти с царевица.

ЛИНК за участие

Спечелете къмпинг сет, раници и специална селекция продукти Bonduelle


Краен срок - 31 юли 2020

Всички продукти на Veet участват в Промоцията

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 4 бр.комплекта, всеки от които съдържа 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4.
- голяма награда: 1 бр; Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W.
Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;

2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;
2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е доброволно.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД“ или от онлайн магазина на Партньора в периода на промоцията.

Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 31-ви юли 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г.
5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията.
8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка, направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или в онлайн магазина на „Лили Дрогерие”.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите.

Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 03.08-07.08.2020 г., като Победителите ще бъдат известени с email и телефонно обаждане за това, че печелят и ще получат инструкции как да получат наградите си.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

1. Голяма награда: 1 бр. Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W на обща стойност 669лв. с вкл. ДДС

2. Малки награди: 4 x комплекти, всеки от тях включва 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady, както и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4 на обща стойност 107лв с включен ДДС

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат уведомени по телефона и/или чрез email, с информация как да получат своите награди. Спечелите ще получат наградите си на адрес, посочен от тях. При невъзможност за взимането на наградата от посочения първоначално адрес, разходите по последващи пренасочвания/промени на адреса за получаване, ще бъдат за сметка на спечелилите участници..

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по един резервен участник за всяка една от наградите. Редът за свързване с резервните участници е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
• регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
• техни лични данни: три имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата и за нейното деклариране, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 10.08.2020. Малките награди се предявяват (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилите участници до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.

Голямата награда се предявява (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилия участник до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 07.08.2020 г., същият губи правата си върху нея, а Организаторът се свързва с изтегления резервен участник.
В случай, че спечелилият голямата награда не потвърди наградата си с изпращане на снимка на регистрирания си касов бон до 07.08.2020, на 10.08.2020 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Спечелете ел. тротинетка Xiaomi и комплекти за тренировка от Veet


Краен срок - 31 август 2020

ФОТОКОНКУРС / Стани част от календара ни за 2021 г. и спечели екшън камера GoPro HERO 8 с #кодоранжево.

🧡 Качвай ХОРИЗОНТАЛНИ! снимки (да, правилно разбра) с оранжев елемент и слагай #кодоранжево в описанието в периода 01.07 - 31.08

🤝 Следвай профила ни в Instagram - @vivacombg

Не забравяй да разровиш фото архива, защото търсим снимки от всички сезони. ;) В края на фотоконкурса, Веселка Вуткова - директор Корпоративни продажби VIVACOM, Ваня Кирилова, дизайнер на сп. National Geographic и фотографът Николай Пандев - @pandevonium_images ще изберат 12 печеливши. 🤩

Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ Участниците трябва да последват профила на VIVACOM в Instagram. За да е валидно участието в играта трябва да споделят публично в профила си в Instagram хоризонтална снимка с оранжев елемент и да добавят #кодоранжево. Всеки участник може да участва с неограничено количество снимки, публикувани в Instagram с #кодоранжево в периода на фотоконкурса - 01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. включително.

След края на конкурса специално селектирано жури ще определени 12 снимки - финалисти, които ще бъдат включени в корпоративния календар на VIVACOM за 2021 г., а техните автори ще получат награда – GoPRO HERO

За да бъдат отпечатани в календата е необходимо финалистите да изпратят снимките си на e-mail pr@vivacom.bg във формат със следните изисквания: - размер – 3000px на дългата
страна (хоризонтални/landscape) - резолюция – 150 dpi - формат на файла – jpeg

Публикуваният кадър следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително и да отговаря на 3-те критерия: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинален, без неговото заснемане да излага на риск здравето и живота на неговия автор и/или други участници. Изображенията в поста следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва при избора на печелившите. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

Кадри, съдържащи лични данни, за които авторът не може да представи съгласие за
обработването на тези данни, няма да бъдат допускани.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора,
последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител
или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Необходимо е авторът
да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в
Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено,
в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своя снимка
за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от
изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в
случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на снимка за участие в Кампанията всеки потребител декларира и
гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите
на настоящата Кампания, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и
публикуван на фен страницата на VIVACOM в Instagram
https://www.instagram.com/vivacombg/ , в случаи че неговият автор бъде избран като
печеливш. Последващото използване на снимките за целите на корпоративен календар
за 2021 г. е безвъзмездно за автора и не е свързано с финансови или друг тип материални
придобивки.

Награди: 12 х GoPRO HERO 8

Както и включване на снимките – финалисти в корпоративния календар на VIVACOM за
2021 г.

При получаване на наградата печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден
от VIVACOM документ с цел изпълняване от страна на VIVACOM задълженията по Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.

Финалистите ще бъдат избрани от специално жури в състав: Веселка Вуткова (Директор Корпоративни комуникации VIVACOM), Ваня Кирилова (дизайнер на сп. „National Geographic България“) и Николай Пандев (фотограф).

Победителите ще бъдат обявени в периода 1-10 септември чрез story в профила на
VIVACOM в Instagram (@vivacombg) със своето профилно име в Instagram и избраната
снимка.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от избиране на печелившите
участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили в Instagram чрез
лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни
дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram
следните данни: три имена; телефон за връзка и адрес на офис на куриерска фирма
"Еконт Експрес" ООД за доставка на наградата и да даде съгласието си за обработване
на тези лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не
получи съгласие за обработка на личните му данни, както и съответните декларации за
уреждане на права върху снимките, или не получи обратна връзка от него в рамките на
2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да
получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен
резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е
предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен,
непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Организаторът ще предостави наградата на печелившия в посочен от него офис на
куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД. При получаване на наградата, печелившият
трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на
самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран
и/или сканиран.

ЛИНК за участие

Спечелете 12 екшън камери GoPro HERO 8


Краен срок - 27 юли 2020

Попитай за продуктите на “Дестан” в кварталния магазин и спечели препълнена лятна кошница с вкусотии от българско фермерско мляко!

Поради множеството запитвания, къде могат да се открият нашите продукти, стартираме едно малко предизвикателство, за да сме по-близо до теб и твоя град, като ще подарим 10 пълни кошници на най-активните!

Условия за участие:

- Попитай в кварталния магазин за продуктите “Дестан” – може да е за нашите сирена, кашкавали, новото ни селско сирене без закваска, прясно мляко или любимите ни продукти по рецепта от Ориента;
- Напиши в коментар дали откри „Дестан“ на витрината, кой е твоят квартален магазин и къде се намира;
- Сподели поста.

На 27 юли, в разгара на лято, на случаен принцип ще изтеглим 10 от всички участвали, на които лично ще предадем подаръчните кошници.

**Дори и да не откриеш „Дестан“ в кварталния магазин, това не те изключва от играта. Целта ни все пак е да направим лятото ти по-вкусно с истински млечни продукти!

ЛИНК за участие

Спечелете 10 подаръчни кошници с продукти Дестан


Краен срок - 30 септември 2020

Активният период на Промоцията е от 00:00ч. на 01.07.2020г. до 24:00ч. на 30.09.2020г., като всеки един от Партньорите на Организатора разполага с оперативна самостоятелност да определи конкретния период в рамките на активния на Промоцията в съответния обект по т. 26, където осъществява търговска си дейност.

Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и е закупило е от участващите в промоцията продукти.

В Промоцията участват следните видове продукти с търговска марка БОРОВЕЦ:

    Мюсли бисквити „Боровец“ 110 гр. с видове: с ябълка, мед и орехи, с червена боровинка и и фибри, с бананов чипс и стафиди, с портокал и тъмен шоколад;
    Бисквити „Боровец“ 100гр. с видов: тъмен шоколад, с карамел и кокос и със семена.

Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени точни указания за промоционалните продукти.

Желаещите да участват в Промоцията през периода на провеждането й трябва да закупят по избор два броя от промоционалните продукти по т. 12.1. от някой от посочените в т. 26 търговски обекти.

Участникът, закупил два броя промоционални продукти, трябва да запише на гърба на касовия бон име, фамилия и телефонен номер за връзка и да я пусне в поставена за целта след касовата зона урна в търговския обект. Наградите се теглят на лотариен принцип от представител на Организатора и Партньора, в чийто обект се организира промоцията.

Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола), като всеки от Партьорите на Организатора обявява предварително /преди началото на промоцията/ точната дата на специално поле с плакати, обособено до урната след касовата зона на обекта.

За да участват в тегленето за наградите, всеки един от участниците в Промоцията трябва:

    Да закупи два броя от промоционалните продукти по т. 12.1. с марка БОРОВЕЦ от някой от търговските обекти по т. 26 по време на активния период на промоцията за конкретния обект съгласно т. 6;
    Да напише име, фамилия и телефонен номер за връзка на гърба на касовата бележка;
    Да пусне касовата бележка в поставената за целта урна след касовата зона в търговския обект.

За да получи наградата печелившият участник трябва да отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Голямата награда в Промоцията е Мултикукър с марка Delimano , модел 18в1

Във всеки един от търговските обекти ще бъде изтеглена по един брой награда.

Информация за промоционалната награда ще бъде изложена от Партньора в обособена зона на плакати.

Тегленето на Наградите се извършва на случаен /лотариен/ принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на настоящите Правила.

Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите участници незабавно след изтегляне на печелившите касови бележки за получаване на наградата.


Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Горна - Оряховица MAXX MARK ЮППИ ООД
Габрово - ВМ Нивен Ник-92-НК-2010 ЕООД, Стара Река, СМ Караиванови-МБ ООД
Плевен - ТВ Фантазия Фиеста13 ООД
Червен Бряг - ТВ LIFE Рдости 09 ЕООД
Русе - ТВ Едеа Ритейл АД
Русе - Пацони маркет ООД
Варна - ТВ Макао МИ-12 ООД
Разград - Абритус сити ЕООД
Благоевград - Верос 2011 ООД
Краище - Яфко комерс
Дупница - Никол ММ ООД
Айтос - Кокала
Първенец - Елина 2015 ЕООД
Велинград - Орхидея 2002 ЕООД
Велинград - БГ Инвест Ангелов ЕООД
Света Петка - Джими 2009 ЕООД
Брацигово - Тити 2008 ЕООД
Несебър - Жанет

ЛИНК за участие

Спечелете Мултикукъри Delimano 18в1 от биксвити Боровец


Краен срок - 31 юли 2020

Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на продукти с марка „Alpro” („Алпро“) на стойност равна или по-голяма от 10, 00 (десет) лева от търговски обект на територията на страната. Покупката следва да бъде извършена с един касов бон (наведнъж) през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-31.07.2020) и да бъде последвана от регистрация на кода на касовия бон в уебсайта www . alpropromo .shop, по начина указан по-долу в настоящите правила.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не отговарят на някое от условията за участие в играта, като например са регистрирали невалидни касови бонове, регистрират касови бонове, които вече са регистрирани за участие в играта, използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни, за да се регистрират многократно и/или по друг начин да изкуствено увеличат шансовете си за печалба. В тези случаи решението на
Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта
или други трети лица във връзка с такова съдържание.

За целите на провеждане на играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
* Общо 15 (петнадесет) броя кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) наричани по-долу „малки награди“;

* Общо 5 (пет) броя кафеавтомати Кrups, модел (EA819N10 Arabica Latte) наричани по-долу „големи награди“.

Един участник може да спечели награда само веднъж.
Един участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях отговаря на условията на играта.

По отношение на всички регистрации на касови бонове с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
- минимална стойност на покупката - 10,00 лв (десет лева);
- покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един касов бон;
- покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-
31.07.2020г) от търговски обект на територията на България.
- Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност 20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00
(четиридесет) или повече лева, може да участва с 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации за участва е Играта, доколкото покупката е отразена в отделни касови бонове, всеки от които удостоверява покупка за 10,00 (десет) или повече лева и е регистриран в системата поотделно.

Във връзка с горното: (а) всеки участник, който е регистрирал касов бон с покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма от 10,00лв. участва в тегленията до края на периода на играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един касов бон това увеличава шанса му за печалба в играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.

(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой касови бонове за покупки, но може да спечели награда само
веднъж.

(в) Един и същ касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване на наградата в случай на печалба.

След регистриране на касовия бон, ще получите кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен номер с информация дали регистрацията е била успешна. С
изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения. Обърнете внимание: за регистрация на касов бон се използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма за касови бонове се получава единствено след първоначална регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез създаване на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, чрез специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта www .alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта www .alpropromo.shop след печалба.

През всяка седмица (от общо пет), следваща първата седмицата от началото на Играта, ще бъдат определяни победителите на 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi) както следва:
- 07.07.2020г. - първо теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 14.07.2020 - второ теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 21.07.2020г. - трето теглене - разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат ,Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 28.07.2020г. - четвърто последно – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 04.08.2020г. – пето последно теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);

По време на последното теглене на 04.08.2020г ще бъдат определени резервни печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се
извършва след края на периода на провеждане на играта, за да
се осигурят равни възможности за натрупване на шансове за
печалба на всички участници в Играта, без значение дали са
извършили и регистрирали покупките за участие в началото
или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане
на Играта е 01.07.2020 – 31.07.2020г. и право на участие в
тегленията имат единствено участници, които са извършили и
регистрирали покупки, отговарящи на условията на Играта,
през този период. Покупки и регистрации, извършени извън
този период не се считат за валидни и не се вземат предвид
при разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на
мобилния телефонен номер, с който са се регистрирали за
участие в играта. За да получи наградата си, печелившият
трябва да се свърже с Организатора на Играта в рамките
на 7 работни дни, от получаването на SMS-a, като
телефон 02 419 12 55 или 0898 150 555 между 9:00 до
20:00ч през работен ден. Печелившият следва да
предостави данни, необходими за доставката на наградата -
адрес на територията на Република България, телефон за
връзка, като адресът може да бъде офис на куриер.
Печелившите участници, следва да предоставят три имена, ЕГН и
постоянен адрес, който може да бъде различен от адреса за
доставка, доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите
имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с
оглед съставянето на задължителна счетоводна документация и
предоставяне тази документация на държавните контролни органи
за целите на данъчния контрол във връзка с награди от Игри ( за
повече информация – виж Раздел 3 от настоящите Правила ).
Предоставянето на горните данни е задължително условие.
Печелившите, които не предоставят данните за доставка
в срок, губят правото си да получат наградата и на последващо
участие в Играта. В този случай, Организаторът ще
разпредели непотърсените вече награди по списък на
изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от
обявените за резервни печеливши не потвърди и не предостави
данни за получаване на наградата по посочения в тази точка
ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите
участници на посочен от тях адрес за доставка, чрез куриер, не
по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за
доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния
номер, предоставен от получателя. В случай, че е заявен личен
адрес за доставка, при отсъствие на печелившите участници,
наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на
куриерската служба, за което получателят ще бъде уведомен.
В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от
куриера в срока за получаване, определен от съответната
куриерската фирма. Непотърсените награди ще се
разпределят на резервните печеливши по реда на изтеглянето
им.

Наградата следва да бъде получена от печелившия
участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения
адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник,
ако печелившият изрично е заявил това при потвърждаването
на данните за доставка, като е посочил името на реалния
получател. В този случай Организаторът не носи отговорност
за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и касовия бон, с който е спечелена наградата.


ЛИНК за участие

Спечелете 5 кафеавтомата Krups и 15 кафемашини Krups


Краен срок - 31 юли 2020

Играта ще протече през целия месец юли, като всяка седмица ще бъда публикувано видео на Facebook страницата на Ouzo Paralia, а Уастниците ще имат една седмица (7 дни) да изпълнят условията, посочени в текста към него.

Общо 4 видеа ще бъдат публивани за целия месец юли, като 1 седмица след всяко публикувано видео, ще бъдат излъчени и победителите от предизвикателството към него: 1 победител ще спечели награда ваучер на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие и 3 подгласници с утешителни награди – бутилка узо Paralia с две чаши.

В края на периода ще излъчим един голям победител, от всички, взели участие в Играта, за голямата награда - ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв. Малките награди към всеки видео пост се теглят всяка седмица, точно 7 дни след публикуването на видеото от кампанията и се обявяват публично с пост на Facebook страницата на Ouzo Paralia до края на съответния работен ден.

Голямата награда се тегли веднъж и се обявява в пост на страницата на Ouzo Paralia. В случай на удължаване на играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в играта по начин, даващ достатъчно основания да се счита, че е извършен лично от участника. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, както и на Администратора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Администраторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Администраторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора/Администратора.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 4 ваучера на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие, 12 бутилки узо Paralia с две чаши, 1 ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв.

1. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
• Да публикува в коментар под съответното видео своята изпълнена рецепта, изпълнявайки всички условия на Организатора, посочени в публикуваното видео на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia.
2. Всеки участник в играта има право да спечели само една награда (малка или голямата) за периода на играта.
3. Тегленето на наградите ще се извършва на случаен принцип всяка седмица, точно 7 дни след публикуване на видеото от Организатора на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia прец целия месец юли или на допълнително обявена от Организатора дата. Голямата награда ще се изтегли веднъж на случаен принцип и ще бъде обявена публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia на 31.07.2020

Печелившите участници ще бъдат обявени публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/

В срок от 10 работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/, печелившите на награда трябва да предоставят на Организатора, чрез Администратора: име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Това се случва посредством лично съобщение до Ouzo Paralia в профила https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

Организаторите имат право да получат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Куриерът има правото да поиска документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел доказване на навършени 18-години на участника, спечелил награда. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността и възрастта си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не му се присъжда. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът/Администраторът не са обвързани с тях.

Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Наградата се предоставя само на спечелилото лице след удостоверяване на необходимата възраст от навършени 18 години. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта.

ЛИНК за участие

Спечелете вечеря в гръцки ресторант, ваучери по 50 лв. и 12 бутилки узо Paralia


Краен срок - 31 юли 2020

Промоцията (Играта) продължава от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. и бива разделена на периоди.
Периодите на промоцията (Играта) са както следва:
        Първи период – 01.07.2020 – 07.07.2020 г. включително
        Втори период – 08.07.2020 – 15.07.2020 г. включително
        Трети период – 16.07.2020 – 23.07.2020 г. включително
        Четвърти период – 24.07.2020 – 31.07.2020 г. включително

Продукти, участващи в Промоцията: шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
    Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.svogeshokoladi.bg/promo
    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе номера на касовата бележка
        - да въведе общата сума от закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република
        - да въведе captcha code
        - да въведе мобилен номер
        - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo

Награди:

    - Седмична награда – продуктов пакет Своге, - 200 бр. за периода на Играта, по 50 бр. седмично.
  
Всеки продуктов пакет Своге включва: 2 бр. Своге фин млечен 90 г; 2 бр. Своге фин млечен с лешник 90 г; 2 бр. Своге фин лешник и стафиди 90 г; 2 бр. Своге лешников крем 90 г; 2 бр. Своге натурален с лешници 90 г; 2 бр. Своге Натурален 90 г; 2 бр. Своге екстра какао вишна 90 г; 2 бр. Своге екстра какао 65% 80 г; 2 бр. Своге аериран бял 80 г; 2 бр. Своге аериран млечен 80 г; 2 бр. Своге аериран екстра какао 80 г; 1 бр. Сезони Ягода 160 г; 1 бр. Сезони Ванилия 160 г; 2 бр. Република Какао 30 г; 2 бр. Република Кокос 30 г; 2бр. Република Фъстък 40 г

    - Голяма награда – телевизор Samsung Smart TV 43’’ – 12 бр. за периода на Играта

    За участие в тегленето за седмични награди – 200 бр. продуктови пакети Своге e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.

    За участие в тегленето за голяма награда – 12 бр. телевизори Samsung Smart TV 43’’, потребител е необходимо да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не е спечелена седмична награда. Тегленето се извършва след края на активността на 03.08.2020 г.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления, както и в тегленето за голяма награда.

    С регистрацията на поне две касови бележки, и в случай, че с тях не е спечелена седмична награда, участникът влиза в тегленията за голяма награда.

    Един участник може да направи максимум 6 регистрации на касови бележки в рамките на един период от Промоцията (Играта).

    Един участник може да направи максимум 24 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 6 касови бележки (максимумът за един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва с 3 регистрации в тегленето за голяма награда и с 6 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той не участва в тегленето за голяма награда.

Седмични награди – продуктови пакети Своге – общо 200 броя за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници, до 24 часа след края на всеки период чрез специално разработен за целта софтуер. В един период са предвидени за спечелване 50 броя продуктови пакети. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

    Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след края на всеки период на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на

    Големи награди – телевизор Samsung Smart TV 43’’ - общо 12 броя за периода на Промоцията (Играта). Разпределението на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта) на 03.08.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за седмична награда по време на периода на активността.

    Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши до 72 часа след края на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след всяко теглене на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

    Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
        За първи период – печелившите се теглят на 08.07.2020 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.07.2020 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 24.07.2020 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 01.08.2020 г.
    Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите голяма награда, е 03.08.2020 г.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда, независимо от вида й.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде  подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

 Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Спечелете 12 телевизора Samsung Smart TV 43’’ и 200 продуктови пакета Своге


Краен срок - 9 август 2020

Купи в Kaufland минимум 4 литра бира Каменица 1881 (без значение в каква комбинация от видове: кен 0.5 л, стъклена бутилка 0.33 л и 0.5 л, пластмасови бутилки от 1 л и от 2 л), и участвай в Играта. Представи касовата бележка от покупката  на промо екипа на Каменица, разположен в специална шатра на паркинга на Kaufland и участвай за награди. Промо екипът ще ти представи изображение на "шишче", а твоята задача е да повториш подредбата коректно.

Ако се справиш, получаваш правото да играеш за една от следните награди, която ще получиш на място:

Наградите:

    ръкохватка Каменица 1881 – 3500 бр.
    сет за BBQ Каменица 1881 – 750 бр.
    престилка Каменица 1881 – 850 бр.
    BBQ Каменица 1881 – 120 бр.

Участието в играта е обвързано с покупка. В Играта не участват продукти на Каменица Фреш.
* При закупуване на по-голямо количество има право на повече опити. Примерно: 8 л = 2 опита, 12 литра = 3 опита и т.н.

Играта се организира и провежда на територията на Република България в посочените в т.5.2 търговски обекти на верига магазини Кауфланд. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

Играта се провежда в периода 01.06 – 09.08, включително, съобразно детайлния график в т.5.2, както следва:
* по 2 дни в търговски обект на Кауфланд, по 4 часа на ден (от понеделник до петък: 16:30ч-20:30ч; събота и неделя:12:00 ч.-16:00 ч.)

Детайлен график на провеждане на Играта:


Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
1) ръкохватка Каменица 1881 – 3500 бр.
2) сет за BBQ Каменица 1881 – 750 бр.
3) престилка Каменица 1881 – 850 бр.
4) BBQ Каменица 1881 – 120 бр.

Всеки клиент, закупил от търговски обект на Кауфланд през периода на Играта
минимум 4 л. бира Каменица 1881 (без продукти на Каменица Фреш) без значение в
каква комбинация от видове: кен 0.5л., стъклена бутилка 0.33л.. и 0.5л., пластмасови
бутилки от 1л. и от 2л., има възможност да участва в Играта. За целта веднага след
осъществяването на покупката си участникът трябва да представи на промо екипа
на Каменица, разположен в специална шатра на паркинга на Кауфланд, касовата си
бележка, удостоверяваща направената покупка. Промо екипът предоставя на
участникът изображение. Участникът разполага с определено време да се запознае с
изображението, след коетоот него се изисква да нареди „шишче“ в комбинация,
която е видял преди това. Когато всички продукти са наредени спрямо показаното
изображение и промо екипа потвърди, че „шишчето“ е наредено правилно, то
участникът получава правото да играе за награда (участва в игра на таблет която
определя вида на наградата). Наградите се предоставят веднага от промо екипа на
Каменица.

(2) При закупуване на 4л Каменица 1881, клиентът има право на 1 опит да нареди
„шишчето“. При закупуване на по-голямо количество има право на повече опити
(примерно: 8 л. =2 опита, 12л. =3 опита и т.н.)

Наградите се предоставят само на територията на търговския обект на Кауфланд,
където се провежда Играта съобразно графика по-горе.

ЛИНК за участие

Спечелете барбекюта, престилки и други награди от Kaufland и Kamenitza


Краен срок - 31 юли 2020

В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

    РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 525g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 540g нетунквани вафли

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ Какаов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

СУХИ ПАСТИ

    РОДЕН КРАЙ Мляко 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Какао 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Ягодово сладко 192g сухи пасти

Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

 Участниците закупили продукт с марката „Роден край“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касовия бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон;
Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

–        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
–        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
–        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 05.07.2020 г.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Наградите в Играта са:

а) 20 бр. (двадесет броя) велосипеди Leader 27.5″HE–AL–MTB R43 T21 F ADVENTURE, съгласно посочените спецификации в т. 13 от Правилата;

б) 800 бр. (осемстотин броя) раници Quechua, цвят: искрящо царско синьо, черно, кафе с мляко, сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

в) 200 бр. (двеста броя) футболни топки Adidas Футболна Топка Finale Istanbul Club . Размер 5. TPU покритие и машинно зашити панели.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 05.08.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Спечелете 20 велосипеда, 800 раници и 200 футболни топки


Краен срок - 6 юли 2020

Участва ли в нашия Number 1 QUIZ? Ако отговориш вярно на всички въпроси, с малко късмет можеш да спечелиш един от 2 ваучера на стойност 100 лв. за нашите магазини. 🎁

Условия за участие:
🔺️ Последвай @aiko_bulgaria в Instagram.
🔺️ Напиши отговори и на трите въпроса в коментар под поста.
🔺️ Тагни някого, който също ще се зарадва да участва.

Играта приключва на 06.07.2020 в 09:00. Желаем късмет! 🍀

Играта не е спонсорирана и организирана с подкрепата на Инстаграм.

ЛИНК за участие

Спечелете 2 ваучера по 100 лв. от AIKO