Спечелете 400000 кена Загорка, уроци по летене, каране на флайдборд или разходка с катамаран

Няма коментари

Краен срок - 31 август 2017

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са:

- 400 000 броя кен Загорка Специално (0,5 л)

- 100 бр. разходка с катамаран на яз. Искър с продължителност 1 час

- 100 бр. полет с парапланер над Витоша + заснемане, с продължителност 15 до 20 минути

- 100 бр. урок по летене от летище до с. Бохот с продължителност 30 минути

- 100 бр. каране на флайборд до Созопол с продължителност 15 минути

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон,  “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

В тази връзка, получилите като награда разходка с катамаран, полет с парапланер, урок по летене, каране на флайборд, следва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата,. Единичните цени на наградите са както следва:

- разходка с катамаран: 75.00 лв с включен ДДС
- полет с парапланер: 119.00 лв с включен ДДС
- урок по летене: 179.00 лв с включен ДДС
- каране на флайборд: 109.00 лв с включен ДДС[a]

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да закупи бутилка Загорка Специално (0,5 л) с промоционален етикет.
2. да провери символа под капачката
3. в случай, че символът под капачката е кен, да отиде на igrata.zagorka.bg, където може да види центровете, в които може да получи наградата си срещу представяне на капачката
4. в случай, че символът под капачката е код, да отиде на igrata.zagorka.bg, където да избере преживяване и да се регистрира за него

Капачките, под които има символ кен печелят 1 брой кен Загорка Специално (0,5 л). Капачките, под които има код печелят преживяване по избор между разходка с катамаран, полет с парапланер, урок по летене, каране на флайборд.

При изчерпване на награда-преживяване от конкретен вид, спечелилият преживяване следва да си избере от наличните към момента на избор награди-преживявания.

Един участник в Играта може да спечели повече от една награда.

Кеновете могат да се вземат от посочените на igrata.zagorka.bg центрове в срок до 31.08.2017 г.

Спечелилите преживяване получават дигитален ваучер на имейл адресът, посочен при регистрацията, и следва да се свържат с доставчика на ваучера в срока на валидност, посочен върху ваучера.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен в посочения в т. 14 срок или не се свърже с доставчика на ваучера в срока на неговата валидност, той губи правото да получи наградата си.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар