Спечелете 10 куфара, 50 раници за пикник и 100 шезлонга от Linex

Няма коментари

Краен срок - 15 август 2017

Участващи продукти

Линекс Форте — 14 капсули
Линекс Гастро — 16 капсули; 32 капсули
Линекс Бебе — 10 сашета; 20 сашета; 8 мл. капки
Линекс Имуно — 20 капсули

Условие за участие в Промоцията е едновременното закупуване на поне две опаковки от които и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу "Линекс"), включително две опаковки от един и същ или от различни продукти Линекс, по избор на потребителя.

В Промоцията ще участват някои търговски обекти (аптеки, дрогерии) на територията на България, които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила ("Обекти, участващи в Промоцията").

С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се предлагат продукти Линекс, ще участват в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният обект участва в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, участващи в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена от Организатора на телефон 02/970 47 47.

Участниците в Промоцията ще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията някоя от следните награди (наричани заедно "Наградите", а поотделно — "Награда"), които ще бъдат осигурени от Организатора:

    Куфар 34×16×49 cм. — 10 бр.;
    Раница за пикник 27×14×37 см. — 50 бр.;
    Шезлонг 47×60×62 см. — 100 бр.

Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, общо до 100 000 (сто хиляди) броя скреч карти. 160 (сто и шестдесет) бр.от горните карти ще бъдат печеливши и ще съдържат означение за спечелването на някоя от посочените по-горе Награди. Скреч картите, в това число и печелившите такива, ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Промоцията, на случаен принцип.
Раздел 6. Право на участие в промоцията

Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, които през периода на Промоцията, посочен в т. 3.1 по-горе, са закупили в Обект, участващ в Промоцията, едновременно 2 или повече опаковки от които и да е продукти Линекс, и са навършили 18 години към момента на покупката.

Участниците имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки на Линекс, които отговарят на условията съгласно настоящите Официални правила.

При една покупка може да бъде получена само една скреч карта, независимо от броя и стойността на закупените продукти. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, скреч картата, както и външните картонени опаковки на закупените продукти Линекс, за да може да получи евентуално спечелена Награда.

Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не. Възможните надписи под указаната за изтриване зона в скреч картата са:
1. "Честито! Ти спечели куфар!" — на общо 10 скреч карти в рамките на Промоцията;
2. "Честито! Ти спечели раница за пикник!" — на общо 50 скреч карти в рамките на Промоцията;
3. "Честито! Ти спечели шезлонг!" — на общо 100 скреч карти в рамките на Промоцията;
4. "Съжаляваме, не печелиш награда." — на всички останали скреч карти.

Не е необходимо скреч картата да бъде изтривана в Обекта, участващ в Промоцията, нито служители на горния Обект да бъдат уведомявани за резултата от участието и евентуалното спечелване на Награда, тъй като Наградите ще бъдат раздавани от Изпълнителя съгласно условията на Раздел 8 по-долу, а не в Обектите, участващи в Промоцията.

В случай че получената скреч карта е печеливша и съдържа някой от надписите по т. 7.3.1, т. 7.3.2 или т. 7.3.3 по-горе, за да получи съответно посочената в скреч картата Награда, участникът следва:

1. Да изпрати в срок до 20.08.2017 г. съобщение по електронната поща на посочения върху скреч картата e-mail адрес, в което да посочи своето име и фамилия, валиден и пълен адрес в Република България, на който участникът желае да получи Наградата, както и телефонен номер за контакт.

2. Да запази касовата бележка за покупката на продуктите Линекс, скреч картата, както и външните картонени опаковки на закупените продукти до получаването на Наградата.

В случай че спечелилият участник не изпълни някое от горните условия, същият няма право да получи посочената на скреч картата Награда. Награди ще бъдат предоставяни само на участници, които са изпълнили изискванията по т.8.1.1 и т. 8.1.2 по-горе, както и при условие, че са спазени всички други приложими изисквания и условия съгласно настоящите Официални правила. Изпращането на съобщение по т. 8.1.1 ще се счита за потвърждение от страна на участника, че същият отговаря на условията за участие в Промоцията, че изпратените данни са негови и участникът желае да получи Наградата и приема настоящите Официални правила.

Наградата следва да бъде изпратена от Изпълнителя на спечелилия участник по куриер, в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването от Изпълнителя на съобщението по т. 8.1.1 по-горе, на адреса, посочен от участника в горното съобщение. Разходите за доставката ще бъдат за сметка на Изпълнителя и участникът няма да дължи каквито е да е суми на Организатора, на Изпълнителя, на куриера или на трети лица във връзка с предоставянето на Наградата.

Съответната Награда ще бъде предадена от куриера на участника, при условие, че при доставката на куриера бъдат представени оригинал на касова бележка, която удостоверява едновременното закупуване на поне два продукта Линекс през периода на Промоцията, печелившата скреч карта, както и оригиналните външни картонени опаковки на закупените два или повече продукта Линекс. Печелившата скреч карта и външните картонени опаковки на продуктите Линекс, без касовата бележка, следва да бъдат предоставени на куриера. Куриерът ще предоставя на спечелилия участник листовка с информация за продуктите с марка "Линекс". Няма да бъде предоставяна Награда, ако от някоя от представените от участника опаковки е видно, че същата е от мостра на продукт Линекс, или е от друг продукт, че не е оригинална, в случай че на опаковката не е отпечатан валиден партиден номер, в случай че касовата бележка не удостоверява покупка едновременно на поне два продукта Линекс през срока на Промоцията или в случай на други несъответствия с условията на настоящите Официални правила.


Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар