Спечелете 5 страхотни велосипеда Drag


Краен срок - 30 септември 2017

Лайф Формула - живей здравословно! Спечели велосипед!

Включeте се в играта на Лайф Формула и можете да спечелите един от 5 бр. велосипеди Drag.

Как да участвате?
1. Купете продукт с марката Life Formula в периода 1 август до 30 септември 2017 г.
2. Снимайте касовата бележка до продукта, който сте купили
3. Изпратете снимката, заедно с трите с имена и телефон на имейл igra-lifeformula@fortex.bg

Всяко физическо лице - краен потребител, което закупи от аптечната мрежа на територията на Република България  продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка „LIFE FORMULA” в периода  01.08. 2017г.- 30.09.2017г., може да участва в Играта съгласно Правилата.

Заявката/регистрацията за участие в играта може да се подаде в периода  01.08. 2017г.- 30.09.2017г от пълнолетно лице, закупило продукт с търговска марка LIFE FORMULA. За целите на регистрацията на участието и проверка на детайлите на покупката като дата, стойност и описание на закупения артикул, участникът е необходимо да направи обща снимка на закупения продукт и касовата бележка от закупуването му, като текстът на касовата бележка следва да е четим. Участникът заявява участие, като изпрати електронно съобщение (e-mail), съдържащо снимката, собствено, бащино и фамилно име  и телефон за контакт на специално създадена за целите на Играта електронна поща “ igra-lifeformula@fortex.bg”. Всяка изпратена снимка дава право на 1 (едно) участие в Играта. Участията в Играта са ограничени до максимум 5 (пет) за един участник. Всички участия чрез e-mail трябва да бъдат получени до 23:59 часа на посочената дата за край на Играта, за да бъдат допуснати до участие.

Участникът е длъжен да пази касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участва в Играта и в случай, че спечели награда, трябва да предостави касовата бележка, която е била изпратена чрез електронно съобщение (e-mail) на създадената за целите на Играта електронна поща “igra-lifeformula@fortex.bg”. Касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участникът се включва в Играта, ще бъде изискана за проверка от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на спечелилия участник. Наградата не се предава на участника при непредоставяне от страна на последния на касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите. Участникът, спечелил награда, ще бъде помолен да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на наградата, в който да посочи три имена и ЕГН. Наградата не се предоставя при неподписване на приемо-предавателен протокол за нейното получаване, съдържащ посочената по-горе информация.
3.7.Участия, подадени от скрипт, макро или други автоматизирани средства или практики, и участия със средства, които по какъвто и да е начин компрометират процеса на участие, са невалидни.

Срок  уведомление на Участник за спечелена Награда: 14 дни след обявяване на печелившите участници;

Организаторът ще изтегли 5 / пет/  Участника, които ще получат Награда, както и 20 /двадесет/ резервни Участника в случай, че някои от първоначалната група Участници откаже получаването на Награда или не може да бъде уведомен в срок до 14 след датата по чл. 4.1.2.

Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане на посочения от тях телефон при първоначалната регистрация в Играта и ще бъдат обявени на Facebook страницата „@LifeFormulaSupplements“ не по-късно от 15.10.2017 г. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон за контакти за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници.

Наградите ще бъдат изпратени от Организатора до Участника по куриер на посочен от участника адрес на територията на Република България, при спазване на Срока по чл. 4.1.3. Разходите за изпращането до посочения от участника адрес на територията на Република България, са за сметка на Организатора. При получаването на Наградата, Участникът подписва приемо-предавателен със съдържанието, описано в чл. 3.6.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар