Спечелете Toyota Yaris, 12 велосипеда и 12 таблета от HomeMax


Краен срок - 30 април 2017

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, за което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник. Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. За да участва трябва да са налице следните условия и те са:

1. Да посети който и да е магазин HomeMax в страната и да се регистрира на поставените за тази цел таблети като посочи три имена, телефон и имейл за контакт в направената контактна форма.

2. Информация за адресите на магазините можете да намерите на www.home-max.bg

3. С подаването на трите си имена, телефон и имейл за контакт в направената за целта контактна форма, участникът дава съгласие да получава рекламни съобщения от ХоумМакс. Участникът декларира, че не е регистрирал имейла си в КЗП.

Участниците могат да направят своята регистрация само в магазините на ХоумМакс. Допускат се до участие само валидно попълнени данни. Данни, които са неточни, неверни, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, не се допускат до участие и/или като основание за получаване на печалба.

Всеки Участник има право на неограничен брой участия за периода на промоцията от 01.04. – -30.04.2017 г. В тегленето на томболата участват само уникални лични данни.

Наградите са Toyota Yaris – 1 брой, 12 броя велосипеда HomeMax, 12 броя таблета HUAWEI MEDIAPAD T1 7.0.

УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

1. Тегленето на печалбата ще се извърши в присъствието на нотариус.
2. Печалбата ще бъде изтеглена на 03.05.2017г.

На датата ще бъдат изтеглени общо 33 човека. Един печеливш за автомобила и 2 броя резерви, 12 броя печеливши за велосипедите и 3 резерви, 12 броя печеливши за таблетите и 3 резерви. Право да получи колата има Участникът, който е изтеглен пръв в присъствието на нотариус, като Участникът следва да се идентифицира с лични данни при поискване от служител на магазини HomeMax.

Служител на магазини HomeMax ще се свърже със спечелилите Участници чрез телефон и/или електронна поща, като ще поиска лицето да се идентифицира допълнително с цел получаване на Печалбата. Последната ще бъде предадена само при идентичност на данните, подадени от спечелилия Участник чрез регистрацията в магазина за участие и данните, представени пред служител на магазини HomeMax за проверка.

Право да получи печалбата лек автомобил има Първият изтеглен, който е Печелившият, а останалите 24 ще спечелят 12 велосипеда и 12 таблета.

При невъзможност за установяване на контакт в рамките на 5 календарни дни с първият изтеглен- Печелившият и/или при попълнени некоректно или неверни данни, както и нежелание за получаване на Печалбата, се предоставя на следващия изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето.

Спечелилият Участник се задължава да използва Печалбата - лек автомобил марка Toyota Yaris без да премахва рекламните елементи на HomeMax по автомобила за срок от 6 (шест) месеца след неговото преминаване в собственост на спечелилия Участник.

Спечелилият Участник няма право да продава или отдава под наем или по друг начин спечеленият автомобил за срок от 6 (шест) месеца.

Печалбата ще бъде предоставени на изтегления Участник от Организатора на адрес София, ул. Владимир Вазов 83 в магазин HomeMax

Оповестяването на спечелилият ще се извърши:
1. По телефон и/или електронна поща от служител на магазини HomeMax
2. На сайта www.home-max.bg
3. Във Фейсбук страницата на адрес https://www.facebook.com/Homemax.bg?fref=ts
4. В офиса на компанията

Спечелилият, може да получи Печалбата си след сключване на договор за дарение с нотариална заверка на подписите за прехвърляне на собствеността върху Печалбата, който ще съдържа тежест за спечелилия да управлява автомобила с поставените му рекламни надписи за 6 (шест) месеца.

Разходите по прехвърлянето на наградите, включително нотариална такса и местен данък, ще бъдат заплатени от спечелилият Участник.

Организаторът няма да поема такси и премии, свързани със застраховки, в случай че такива са необходими и/или изисквани от спечелилия Участник.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар