Спечелете нов смартфон Samsung Galaxy A5 или Galaxy A3


Краен срок - 23 март 2017

Искаш смартфон, който не се влияе от прогнозата? Можеш да спечелиш нов Samsung Galaxy A5 или Galaxy A3, които са със сертификат за прахо и водоустойчивост.

Как? Kачи снимка на незабравим момент в Instagram с #mygalaxy2017.

Фотокампанията #mygalaxy2017 ще се проведе в периода от 21.02.2017 г. до 23.03.2017 г., като Кампанията ще включва следните етапи:

· Етап 1: от 21.02.2017 г. до 23:59 ч. на 12.03.2017 г. – публикуване на лични авторски снимки с хаштаг #mygalaxy2017 от Instagram профилите на участниците в Кампанията. Всички публикувани след тази дата снимки няма да участват в по-нататъшното класиране на финалисти и гласуване.

· Етап 2: от 13.03.2017 г. до 15.03.2017 г. – избор на 10 (десет) финалисти от всички публикувани Instagram снимки с хаштаг #mygalaxy2017, които отговарят на настоящите правила и условия. Изборът ще се осъществи от жури, съставено от представители на Теленор България и Samsung Electonics Румъния, клон България.

· Етап 3: от 16.03.2017 г. до 17:00 ч. на 22.03.2017 г. – провеждане на гласуване за публикуваните 10 (десет) финално избрани снимки на официалната Instagram страница на Теленор – telenorbg чрез натискана на бутона за харесване (like) към съответната снимка. В гласуването могат да участват всички регистрирани в Instagram потребители. 

· Етап 4: 23.03.2017 г. обявяване на двамата победители във Фотокампанията.

Участници във Фотокампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация в Instagram, които са:
· последвали страницата на Организатора в Instagram – telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg...
· разрешили техния Instagram профил да бъде публичен* за целия период на Кампанията, посочен в т. IV и
· публикували лична авторска снимка на специален момент, качена с хаштаг #mygalaxy2017 от съответния публичен Instagram профил на участника в Кампанията в периода от 21.02.2017 г. до 23:59 ч. на 12.03.2017 г. (Етап 1). Публикуваната снимка следва да отговаря на настоящите условия на Кампанията включително и на добрите нрави.

* Изискването за публичен Instagram профил е с цел участващата в Кампанията снимка да бъде публично достъпна и за да могат Организаторите да се свържат със съответния участник на лични съобщения в Instagram, в случай че той/ тя е избран за финалист, победител или резерва в настоящата кампания.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.V, следва да публикува лична авторска снимка на специален момент, качена с хаштаг #mygalaxy2017 от своя публичен Instagram профил в периода от 21.02.2017 г. до 23:59 ч. на 12.03.2017 г.

Публикуваната снимка с хаштаг #mygalaxy2017 следва да отразява специален и незабравим момент за нейния автор, автентично възпроизведен или обработен допълнително кадър. Хаштагът, придружаващ публикуваната снимка, следва да бъде изписан слято по следния начин #mygalaxy2017

С публикуването на снимката участникът в Кампанията декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява тя да бъде използвана за целите на настоящата фотокампания, в това число да бъде копирана и публикувана на официалния Instagram/ Facebook профил на Теленор България (telenorbg), в случаи че нейният автор бъде избран като финалист или  победител в Кампанията.

Всеки участник, чиито снимки са достигнали до финал, може да получи само една награда във Фотокампанията, независимо колко снимки с хаштаг #mygalaxy2017 е публикувал за периода на кампанията и независимо, че няколко негови авторски снимки са класирани и впоследствие са събрали най-много харесвания. Пристъпва се към награждаване на следващия участник събрал най-много харесвания.

След приключване на Етап 1, жури, съставено от представители на Теленор и Samsung Electonics Румъния, клон България, ще избере 10 финалисти от всички снимки, публикувани хаштаг #mygalaxy2017 в периода на Етап 1, чието съдържание отговаря на настоящите правила.

10 (десетте) финално избрани снимки от Етап 2 ще бъдат публикувани на официалната Instagram страница на Теленор – telenorbg – заедно с Instagram името на съответния ѝ автор. В периода от 16.03.2017 г. до 17:00 ч. на 22.03.2017 г. всеки Instagram потребител, ще има възможност да гласува за една от 10-те снимки-финалисти във Фотокампанията, качени на https://www.instagram.com/telenorbg/, посредством натискана на бутона за харесване (like) към съответната снимка.

Авторът на една от 10-те снимки, събрала най-много харесвания към 17:00 ч. на 22.03.2017 г., ще бъде обявен за победител на първо място, а този, събрал най-много харесвания след първия победител, съответно избран като победител на второ място. В случай че на първо място са класирани двама финалисти, които имат равни на брой харесвания на публикуваните от тях снимки, съответно се избира чрез жребий, кой от тях да получи награда за победител на първо място и съответно награда за победител на второ място.

В случай че участник е избран за финалист с няколко снимки, които е публикувал в периода на кампанията и впоследствие тези снимки са събрали най-много харесвания, той/ тя може да получи само една награда в зависимост от мястото на неговото класиране. Пристъпва се към награждаване на следващия участник събрал най-много харесвания.

Останалите 8 финалисти се считат резерви и се определят съответно на трето, четвърто, пето, шесто, седмо и осмо място според броя харесвания, който са събрали до 17:00 ч. на 22.03.2017 г.
Победителите на първо и второ място ще бъдат обявени на 23.03.2017 г. с пост в официалните профили на Теленор в Instagram и Facebook.

Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:
· Награда за победител на първо място: 1 (един) брой Samsung A520F Galaxy A5 (2017)
· Награда за победител на второ място: 1 (един) брой Samsung A320F Galaxy A3 (2017).

Класираните на първо и второ място чрез публично гласуване победители, съгласно описаните в Етап 4, раздел VI, правила, ще бъдат уведомени от служител на Организатора с лично съобщение към Instagram профила, с който победителят е участвал в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване.

Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с първия резервен  финалист от останалите 8 финалисти, събрал най-много гласувания след спечелилия второ място победител, по отношение на който се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите.
Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Печелившите/ съответно резервите следва да отговорят на личното съобщение на Организатора в Instagram в срок до 48 часа, като:
· Потвърдят, че отговарят на всички условия за участие, посочени в т.V;
· Предоставят на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочат магазин на Теленор на територията на страната, от който да получат спечелената награда. В случай че в посоченото населено място няма магазин на Теленор, Организаторът и печелившият, респ. резервата, уговарят друг начин, по който наградата да бъде получена.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар