Спечелете смартфон iPhone 7 и 3 таблета Prestigio MultiPad


Краен срок - 31 март 2017

Организаторът осигурява 4 броя награди, както следва:

ГОЛЯМА НАГРАДА – един брой смартфон iPhone7

МАЛКИ НАГРАДИ - 3 броя таблет Prestigio MultiPad WIZE 3407 4G

Преди да участва в Играта всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, както и да хареса страницата на Организатора във Facebook по указания за това на страницата начин.

След като изпълни условията по т. VI.4.1. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, за да участва в Играта, участникът следва да извърши кумулативно следните действия:

1. да попълни и изпрати към Организатора регистрационната форма име и фамилия (отговарящи на вписаното в личната им карта) , телефон и актуален e-mail адрес.

Участникът, който изпълни кумулативно условията по т. VI.4.1. и т. VI.4.2. ще участва в Играта на томболен принцип за спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА:  iPhone7

На регистриралите се участници в Периода на Играта, Организаторът предоставя и възможност за спечелване на три по-малки награди – три броя таблет Prestigio MultiPad WIZE 3407 4G – всеки участник, който е изпълни кумулативно условията по т. VI.4.1. и т. VI.4.2. има възможност да покани до 15 свои приятели (където под ‘приятел” и „поканване” ще се имат предвид специфичните понятия, които се използват и действия, с които се означават тези дума в мрежата Facebook) за участие в Играта. Всеки, който е поканил минимум 15 свои приятели ще има право да участва в жребия за спечелването на една от трите по-малки награди.

Участието в играта е безвъзмездно и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.

Всеки участник има право да се регистрира веднъж в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА. Ако са изпълнени и допълнителните условия по т. VI.4.4., в този случай съответният Участник ще участва и в жребия на по-малките награди.

Победителят, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА, както и спечелилите по-малките награди ще бъдат обявени на 31.03.2017г. на страницата на Организатора във Facebook.

Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

За да получат Наградите печелившите Участници следва да предоставят в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.6.4. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

Печелившите Участници ще получат своята награда по куриер на посочения от всеки един от тях по реда на т. VI.6.5. адрес, като не дължат никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившите Участници се идентифицират с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

Връчването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА може да бъде публично събитие. С участието си в  Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда,  техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така поетото задължение.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар