Спечелете 3 смартфона Coolpad и 10 външни батерии Big Boy


Краен срок - 14 февруари 2017

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ЕМО…

…или по-скоро с неговите профили онлайн. Те ще ти помогнат да отговориш на всички въпроси в „Търсенето на Емо“. Открий следите в неговия Facebook, Instagram или Snapchat и, ако си между 13 и 18г., можеш да спечелиш награда!

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице, навършило 13 години, с валидна регистрация във Facebook, като право на последваща регистрация в разпределението на наградите в Кампанията имат само лицата между 13 и 18 години, включително, които към 14.02.2017 г. не са навършили 19 години.

Посредством специално създадения сайт на Кампанията, достъпен на www.findingemo.bg, участниците могат да отговорят последователно на 10 въпроса, свързани с измислен за целта на Кампанията нереален герой – Емил Добромиров. Отговорите на въпросите са заложени в съдържанието на специално създадените профили на същия герой във Facebook, Instagram и Snapchat, които са достъпни чрез линкове в сайта www.findingemo.bg.

Информацията, използвана в социалните профили на героя Емо, е недействителна и/или специално създадена за постигане на целта на Кампанията. За да започнат участието си в Кампанията, участниците трябва да влязат с техния валиден Facebook профил, натискайки бутона „Влез с Facebook“ на началната страница на сайта www.findingemo.bg

След предоставяне на отговор за всеки от 10-те въпроса, участникът в Кампанията ще бъде известяван дали съответният отговор е правилен или не. Няма ограничения в броя на опитите за предоставяне на отговор на даден въпрос, като всяко лице може да се откаже от участие в Кампанията на който и да е етап.

След като са предоставили правилен отговор за всеки от 10-те въпроса в Кампанията:

Участниците, извън дефинираната в т. V възрастова граница от 13 до 18 г. вкл., приключват участието си в Кампанията;

Участниците между 13 и 18 години вкл. могат да продължат участието си като се регистрират за разпределението на наградите в Кампанията.

Регистрацията за разпределение на наградите се извършва на сайта www.findingemo.bg след завършване на „Търсенето на Емо“ чрез правилни отговори на всички 10 въпроса от Кампанията и включва предоставяне на актуален имейл адрес и потвърждение, че лицето е между 13 и 18 години вкл. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията в разпределението на наградите в Кампанията.

Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:

    1 (един) брой смартфон Coolpad Modena
    1 (един) брой смартфон Coolpad Torino S
    1 (един) брой смартфон Coolpad Porto S
    10 (десет) броя външни батерии Big Boy

Тегленето на наградите между регистриралите се в разпределението на наградите в Кампанията, които са на възраст от 13 и 18г. вкл., ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Наградите се теглят и печелившите ще бъдат информирани след приключване периода на Кампанията. При разпределението на наградите ще бъдат изтеглени, както следва:

    за 1 (един) брой смартфон Coolpad Modena – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
    за 1 (един) брой смартфон Coolpad Torino S – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
    за 1 (един) брой смартфон Coolpad Porto S – 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви
    за 10 (десет) броя външни батерии Big Boy – 10 (десет) печеливши и 5 (пет) резерви

Всеки изтеглен печеливш, ще бъде уведомен от служител на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен при регистрацията за разпределение на наградите в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване. В същия имейл ще бъде приложена Декларация, която следва да се попълни от родител/ настойник на спечелилото малолетно или непълнолетно лице.

Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на имейла, с който е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им за съответната награда, по отношение на които се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите.

Организаторът ще се свърже с печелившите/ съответно изтеглените резерви, когато е приложимо, с имейл, изпратен на имейл адреса, който лицата са посочили при регистрацията им в разпределението на наградите в Кампанията. Печелившите/ съответно изтеглените резерви следва да отговорят на имейла на Организатора в срок до 48 часа, като:

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар